toplogo3

Vedtægter

Vedtægter for Randers Raptors Floorball Club
Gældende fra 16. marts 2017
 
1. Navn og hjemsted
Randers Raptors Floorball Club (forkortet: Randers Raptors FC) har hjemsted på Statsskolen, Rådmands Boulevard 20, 8900 Randers
 
2. Formål
Formålet med foreningen er at fremme sporten ved at afvikle træninger, kampe og andre floorball relaterede arrangementer.
Foreningens virke er almennyttig og kontinuerlig. Foreningen skal være demokratisk, således at
medlemmerne herigennem, i forhold til vilje og evne, har mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet i
klubben.
 
3. Medlemskab
Som aktivt medlem kan klubben optage enhver, der ønsker at leve op til det beskrevne formål i punkt 2.
Medlemmer kan både være aktive og forældre for medlemmer under 18 år.
 
4. Indmelding
Indmelding skal ske digitalt via klubmodul:
http://randersraptors.klub-modul.dk/cms/ProfileMaintenance.aspx
 
5. Udmelding
Udmelding skal ske skriftligt til klubbens kasserer eller formand. Udmeldelsen skal sendes direkte til
kasserer eller formand eller klubbens medlemsregistreringssystem. E-mail accepteres som et skriftligt dokument. SMS og andre lignende elektroniske medier accepteres ikke.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.
 
6. Kontingent
Kontingentet for aktive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminerne og
opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingent opkræves halvårligt i september og marts.
 
7. Resume
Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter,
skal medlemmet skriftligt meddeles at de er slettet af klubbens medlemsliste. Genoptagelse kan kun ske mod
betaling af gælden.
 
8. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel beviseligt strider mod klubbens
vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde beviseligt har tilsidesat sine medlemspligter.
l sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse.
l sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, samt
sagen sættes på dagsordenen som et enkeltstående punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens
vedtægter.
Meddelelse om eksklusion skal sendes til Floorball Danmark snarest muligt efter den afholdte
generalforsamling.
 
9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes
en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Adgang til generalforsamlingen er for alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen indbyder.
Stemmeret forbeholdt alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Hvis medlemmet er under 16 år overgår
stemmeretten til medlemmets forældre eller værge.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sendes som e-mail via klubmodul til alle registrerede medlemmer. Af indkaldelsen skal fremgå, hvilke poster i bestyrelsen som er på valg.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen
senest 2 uger før generalforsamlingen. De indkomne forslag udsendes skriftligt inden generalforsamlingen. En rettidig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

10. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forgangne år.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
 
11. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger tages efter
almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og klubbens opløsning kvalificeret stemmeflertal
jf. hhv. punkt 17 og 18.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer og forældre for medlemmer under 16 år, som ikke er i kontingentrestance.
Fraværende medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage
valg til den forestående post.
Afstemning skal foretages skriftligt. Dog er afstemning ved håndsoprækning tilstrækkeligt idet tilfælde, hvor
antallet af kandidater ikke overstiger antallet af pladser i bestyrelsen.
Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af
dirigenten.
 
12. Ekstraordinær' generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes når mindst en tredjedel af klubbens
stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønsker herom. l dette tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
Mødets ledelse, afstemning mv. er indbefattet af samme bestemmelser som den ordinære generalforsamling.
 
13. Bestyrelsen - valg
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte
nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og
foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består, som udgangspunkt, af en formand, en næstformand, en kasserer og 4 menige
bestyrelsesmedlemmer. Ved mangel af kandidater til bestyrelsen, vil en bestyrelse på ned til 5 medlemmer
også være beslutningsdygtig.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Når bestyrelsen er valgt af medlemmerne konsoliderer
de sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Således at bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for en 2 års periode. Det skal fremgå af referatet for generalforsamlingen, hvem der er valgt ind, samt i hvilken periode de skal sidde i bestyrelsen. Det skal ligeledes fremgå, hvem der fortsætter. For at indtræde i bestyrelsen er det et krav, at man er medlem eller forældre til et ungdomsmedlem under 16 år af foreningen.
Alle bestyrelsesmedlemmer har 1 stemme til bestyrelsesmøderne. Ved et lige antal bestyrelsesmedlemmer og
stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
 
14. Tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over
bestyrelses forhandlinger føres protokol.
Klubben tegnes af formanden. Ved 1. formandens fravær kan næstformanden tegne klubben. Ved økonomiske
dispositioner kræves dog underskrift med to i forening af formand, næstformand eller kasserer.
 
15. Regnskab
Klubbens regnskabsår går fra primo januar til ultimo december.
Bestyrelsen skal inden udgangen af januar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og
regnskabet skal herefter godkendes af klubbens revisor. Regnskabet vil blive behandlet på den årlige
generalforsamling. Driftsregnskab forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal
være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
Alle bestyrelsesmedlemmer og revisoren skal tilbydes adgang til klubbens netbank. Adgangen for revisoren
og de menige medlemmer er kun forpligtiget til at give fuldt indblik, der er ingen krav til disponering.
 
16. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor - jf. punkt 10.
Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til
stede. Driftsregnskab og status fornyes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og beholdning.
 
17. Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver ordinær generalforsamling, når mindst 75 % af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
 
18. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Til denne beslutning kræves mindst 2/3 af forenings stemmeberettigede medlemmer er til
stede, og forslagets vedtagelse kræver, at mindst 75 % af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for
forslaget. Opnås sådan et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en
ny generalforsamling, hvor beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med
foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre dog et simpelt stemmeflertal her er
tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningsopløsning skal denne formue, der er i behold anvendes til anden idrætslig
folkeoplysende- eller almennyttig forening i Randers Kommune.

19. Alkoholpolitik

Klubbens alkoholpolitik vedtaget af bestyrelsen onsdag den 1. december 2016 skal overholdes af alle medlemmer og ’gæster’. Ved overtrædelse af reglerne bliver et medlem udelukket, jf. punkt 8.

salming 184x31

bande-SIDEWALK

Vorup

jyskvin 184x46

k grill 184x68

sr food 184x102

Tusind tak for hjælpen til vores sponsorer.

dafu

iff